Programming

Visual Studio Collection

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng web và các dịch vụ web. Tải về

Đọc thêm »

DotNetBar Collection

DotNetBar Suite for Windows Forms is toolbox of 89 stunning components for creating professional user interface with ease using Visual Studio 2005 through 2015. For over 10 yearsDotNetBar is helping developers like you create sleek professional Windows Forms (WinForms) user interfaces with unparalleled ease. To get better idea what DotNetBar can do for your applications, please visit …

Đọc thêm »

DevExpress Collection

Developer Express Inc. là một công ty phát triển phần mềm được thành lập năm 1998 với trụ sở chính tại Glendale, California. DevExpress ban đầu bắt đầu sản xuất UI Controls cho Borland Delphi / C ++ Builder và ActiveX Controls cho Microsoft Visual Studio. Tải về

Đọc thêm »

Componentone Studio Collection

When you try ComponentOne Studio, you get the full Studio experience Complete version of every platform WinForms WPF ActiveX UWP ASP.NET MVC ASP.NET Web Forms LightSwitch Silverlight Web API, FlexSheet, FinancialChart, XAP Optimizer, and IntelliSpell Powerful data engines FlexPivot and OLAP Fully compatible with Windows 10, Microsoft Edge, Visual Studio …

Đọc thêm »
error: Chuột phải không có tác dụng!